Službene stranice Batižele d.o.o.

Iskazivanje interesa za realizaciju razvojnog i investicijskog projekta „Batižele“ na lokaciji TEF u Šibeniku – Urbana regeneracija bivše industrijske zone.

Pozivamo sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, s vizijom i željom da zajednički sudjeluju u stvaranju budućnosti.

Iskazivanje interesa za realizaciju razvojnog i investicijskog projekta „Batižele“ na lokaciji TEF u Šibeniku – Urbana regeneracija bivše industrijske zone.

1.1.Predmet poziva

Iskazivanje interesa za realizaciju razvojnog i investicijskog projekta „Batižele“ na lokaciji TEF u Šibeniku – Urbana regeneracija bivše industrijske zone.

Razvojni projekt „Batižele“ prihvaćen je od strane Vlade Republike Hrvatske Odlukom donesenom dana 2. kolovoza 2018. godine.

 

1.2.Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je prikupljanje prijedloga za razvoj prostora koji će utjecati na izmjenu prostorno - planske dokumentacije te izradu natječaja za odabir investitora.

Jedan ili kombinacija više pristiglih koncepata će se koristiti od strane Grada Šibenika u svrhu izrade Natječaja za odabir investitora na navedenoj zoni, te za potrebe prilagodbe prostorno – planske dokumentacije.

 

1.3.Kako sudjelovati

Pismo namjere s iskazom interesa mogu dostaviti domaće i strane pravne i fizičke osobe, u pisanom obliku od dana objave Poziva za iskazivanje interesa, 1.8.2021. do 29.10.2021., u zatvorenoj omotnici, na adresu:

Grad Šibenik

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,

22000 Šibenik

s jasnom oznakom predmeta „Prijava na javni Poziv za iskazivanje interesa,  Batižele - „Novi Šibenik, korak u budućnost“ s upozorenjem „ne otvarati“ najkasnije do 29.10.2021. u 12,00 sati

 

Pismo namjere treba biti u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

 

1.4.Iskaz interesa (što napraviti)

Interes se iskazuje dostavom pisma namjere i prostorno-planskog koncepta.

 1. Pismo namjere mora sadržavati minimalno:
 • Tvrtku ili naziv podnositelja pisma namjere: navesti osnovne informacije o tvrtki (naziv, sjedište, djelatnost,…) podatke o osobi za kontakt: ime i prezime, poziciju u tvrtki, adresu, telefon i e-mail
 • Potencijalne partnere u realizaciji projekta: navesti osnovne informacije o potencijalnim partnerima (naziv, sjedište, djelatnost i sl.)

 

 1. Prostorno planski koncept mora sadržavat minimalno:
 • Opis planiranih objekata i sadržaja unutar zone, s naglaskom na doprinos niže navedenim razvojnim kriterijima;
 • Opis glavnih preduvjete za realizaciju investicije;
 • Opišite glavne rizike za provedbu investicije;
 • Planirani iznos ulaganja razložen na osnovne kategorije troškova;
 • Terminski plan provođenja investicije od potpisivanja ugovora;
 • Predložen način ulaganja (kupnja zemljišta, ugovor o osnivanju prava građenja, ugovor o osnivanju prava služnosti, javno – privatno partnerstvo, zajedničko ulaganje itd.).

Dokumentacija treba biti dostavljena u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, sa svim prilozima na hrvatskom jeziku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Primjer prostorno planskog koncepta možete preuzeti ovdje>>

 

1.5.Razvojni kriteriji

Potencijalni partner u svom prostorno-planskom konceptu treba uzeti u obzir potrebe Grada Šibenika i svojim ulaganjem dati puni doprinos razvoju područja prema navedenim kriterijima:

 • Izravno zapošljavanje većeg broja osoba, posebno više stručne spreme,
 • Pozitivno utječu na razvoj gospodarstva šireg područja grada,
 • U većoj mjeri pridonose održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša,
 • Znatno pridonose konkurentnosti lokalnog/regionalnog gospodarstva
 • Pridonose razvitku cjelogodišnje aktivnosti u prostoru obuhvata projekta
 • Razvijaju javno-društvene korisne sadržaje koji doprinose lokalnoj zajednici
 • Imaju komponentu socijalnih inovacija
 • Imaju komponentu razvojno-inovacijskih aktivnosti

 

1.6.Lokacijska informacija

Predmetno zemljište čine čestice zemljišta u vlasništvu Batižele d.o.o. (koji je u 67,94% vlasništvu Grada Šibenika, preostali udio je u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih javnih dionika ), u katastarskoj općini Šibenik. Više o samoj lokaciji, popis čestica i relevantne informacije o prostornim planovima unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljišta su detaljno elaborirane u Dodatku

Prostorno-planska dokumentacija je podložna promjenama sukladno predloženim projektima.

 

1.7.Vremenski okvir

Javni poziv – 60 (šezdeset) dana od dana objave.

Natječaj za odabir investitora se planira objaviti u roku od najkasnije 12 (dvanaest) mjeseci nakon završetka ovog poziva.

Planirani početak investicije se očekuje u roku od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca nakon završetka ovog poziva.

 

1.8.Odricanje odgovornosti / napomene

 • Na ovaj Poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.
 • Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog pisma namjere s iskazom interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Grada Šibenika za sklapanje pravno-obveznih odnosa ili pravo podnositelja pisma namjere da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Grada Šibenika, po bilo kojoj osnovi.
 • Podnositelji pisma namjere s iskazom interesa nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom pisma namjere i/ili pribavljanjem dostavljene dokumentacije.
 • Grad Šibenik zadržava pravo korištenja pristigle dokumentacije u svrhu izrade buduće natječajne dokumentacije za odabir investitora i prilagodbe prostorno – planske dokumentacije.
 • Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Dostavljeni podaci će se koristiti isključivo u svrhu ovog javnog poziva i pripreme dokumentacije za javni natječaj za realizaciju samog projekta.
 • Grad Šibenik zadržava pravo u bilo kojem trenutku:
  • prekinuti postupak iniciran ovim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga,
  • isključiti bilo kojeg zainteresiranog investitora iz postupka,
  • ne izabrati nijednu od pristiglih ponuda, pri čemu nije dužno obrazložiti takvu odluku.
Arhiva poziva i natječaja

CILJ POZIVA

Cilj ovog Poziva je prikupljanje prijedloga za razvoj prostora koji će utjecati na izmjenu prostorno - planske dokumentacije te izradu natječaja za odabir investitora.

Jedan ili kombinacija više pristiglih koncepata će se koristiti od strane Grada Šibenika u svrhu izrade Natječaja za odabir investitora na navedenoj zoni, te za potrebe prilagodbe prostorno – planske dokumentacije.

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad