Službene stranice Batižele d.o.o.

Okolišni uvjeti

Lokacija Batižele nalazi se na samoj morskoj obali u Šibenskom zaljevu, koji je estuarij rijeke Krke i prirodni nastavak područja Nacionalnog parka Krka.

Zona je zaravan omeđena obalnom crtom, brdom Smričnjak na zapadu, sjeverno gradskom četvrti Crnica i povijesnom jezgrom na jugoistoku.

Topografija terena, izdižući se od juga prema sjeveru omogućava izvrstan pristup sunčevoj svjetlosti, dnevnom svjetlu i veličanstvenom pogledu na Šibenski zaljev.


Geologija i geotehničke prepreke

Podlogu čine naslage pijeska i šljunka iz kvartara koje prekrivaju plitki vapnenački temelj.

Geotehničke prepreke koje treba razmotriti pri dizajniranju budućeg razvoja uključuju sljedeće:

 • Vapnenac u plitkim vodama pod utjecajem je vremenskih uvjeta u gornjih 10 metara.
 • Razina podzemnih voda je plitka.
 • Prirodne su padine strme, a posebno tamo gdje se razina lokacije snižava prema obalnoj liniji.
 • Debelo tlo nepoznatih karakteristika lokalno se nalazi ispod razvojne platforme na sredini i na istoku.
 • Nepoznati su strukturni uvjeti potpornih zidova za razvojnu platformu.
 • Preljevni kanal (1200 mm u promjeru) prelazi preko lokacije na sjeveru u smjeru juga.
 • Stanje i raspored odvodnih mreža nisu poznati.
 • Zapreke ispod tla masivni su temelji za prethodne proizvodne objekte.
 • Popunjeni podrumi i moguće praznine povezane su s podrumima i jamama.

 

Sanacija terena

Sanacija tla izvršena je na temelju Programa sanacije okoliša na području bivše tvornice TEF u Šibeniku iz siječnja 2007. i Dodatka Programu sanacije okoliša na području bivše tvornice TEF u Šibeniku iz prosinca 2009. godine.

Sanacija lokacije odvijala se u tri neovisna projekta:

 • Rušenje građevinskih objekata (započelo sredinom 90-ih, dovršeno 2002. godine)
 • Ekološka sanacija terena, koja se sastojala od uklanjanja raznih oblika otpada koji je ostao od proizvodnje i nakon stavljanja izvan pogona (različite vrste opasnog i neopasnog otpada) te sanacija kontaminiranog tla.
 • Sanacija otpadne troske.

 

Kod prijedloga ponovnog razvoja industrijske lokacije, postojeće zagađenje na lokaciji trebalo bi se procijeniti i sanirati do standarda koji će osigurati da novorazvijena lokacija nema štetnog utjecaja na buduće korisnike lokacije ili šire okruženje (uključujući i podzemne vode, obalno more i ekologiju).

Dosadašnji sanacijski radovi su bili usmjereni na najzagađenija područja i najopasnije zagađivače kao što su policiklički aromatski ugljikovodici. Sanacija je bila ograničena na istočni dio lokacije na područja lokaliziranog onečišćenja.

 

 

 

Da bi lokacija iz trenutačnog stanja prešla u platformu koja je prikladna za budući razvoj, biti će potrebno uzeti u obzir sljedeće radnje:

 • uklanjanje preostalih gomila neprikladnog materijala, kao što je troska i preostale strukture iznad razine tla;
 • uklanjanje prepreka ispod razine tla (gdje je to potrebno za olakšanje predloženog razvoja) kao što su temelji, redundantni sustavi;
 • procjena stanja prelijevanja DN 1200 mm i zamjena ako je to potrebno;
 • procjena stanja potpornih zidova i prirodnog strmog otjecanja te njihovo poboljšanje ako je potrebno;
 • zemljani radovi kako bi se stvorila potrebna razvojna platforma i obalni profil, uključujući obradu ponovno iskoristivih materijala kao što su ostaci od rušenja;
 • sanacija žarišta onečišćenja tla (iskapanjem i tretiranjem izvan lokacije ili odlaganje, ili pad tretiranjem na lokaciji do standarda definiranog u procjeni rizika);
 • sanacija podzemnih voda (prema procjeni rizika).

 

Prije poduzimanja bilo kakvih sanacijskih radova bit će potrebno ishoditi odobrenje regulatora zaštite okoliša.

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad