Službene stranice Batižele d.o.o.

Organi društva

Organe društva čine 3 tijela, a to su skupština, nadzorni odbor i uprava.

Skupština

Skupštinu društva čine članovi društva, i to: Grad Šibenik, Republika Hrvatska, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske vode.

Predsjednik Skupštine Društva je gradonačelnik Šibenika dr. Željko Burić.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  je tijelo koje nadzire vođenje poslovanja Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Sastoji se od tri člana, od kojih dva imenuje Grad Šibenik, a jednog člana Republika Hrvatska.

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Jelena Šahirovska - predsjednica Nadzornog odbora,
  • Robert Šupe - zamjenik predsjednice Nadzornog odbora te  
  • Gustav Červar - član Nadzornog odbora.

Uprava

Upravu Društva čini jedan član (direktor), kojeg imenuje Skupština Društva na temelju provedenog javnog natječaja, na mandat od četiri godine.

Nina Kursar, direktorica Društva

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad