Službene stranice Batižele d.o.o.

1. Radi boljeg razumijevanja izvedivosti projekta (eng. Feasibility), molimo Vas za precizniju informaciju o mogućnosti gradnje na zemljištu, to jest, odgovore na sljedeća pitanja:

 •  Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje stambenih objekata? Kolika je maksimalno dozvoljena bruto površina za stambene zgrade?
 • Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje maloprodajnih objekata? Kolika je maksimalno dozvoljena bruto površina za maloprodajne sadržaje?
 • Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje Multifunkcionalne dvorane? Kolika je maksimalno dozvoljena bruto površina za Multifunkcionalnu dvoranu?
 • Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje hotela? Kolika je maksimalno dozvoljena bruto površina za hotele?
 • Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje zelenih površina, cesta, javnih prostora te ostale javne infrastrukture?
 • Koliko površine, tj. koliko ukupno kvadratnih metara, može biti iskorišteno za potrebe gradnje javne garaže?

ODGOVOR:

Člankom 78. GUP-a detaljno su propisane programske smjernice za izradu UPU-a, od kojih najbitnije navodimo u nastavku:

 • Koeficijent izgrađenosti / zauzetosti tla (KIG): 30%
 • Maksimalna visina izgradnje: Tri kata za male zgrade i pet katova za zgrade srednje visine te izgradnja visokih zgrada s maksimalno deset nadzemnih katova za dio do 5% ukupne tlocrtne površine zgrada obuhvaćenih UPU-om.
 • Minimalno zelenilo: 40% površine građevinske čestice
 • Javna zelena površina: Najmanje 10% površine zone treba biti uređeno kao zelena površina javni park
 • Turistička namjena i maksimalan broj kreveta: Do 30% površine zone za ugostiteljske i turističke svrhe hotela (T1) s kapacitetom smještaja do 2.000 kreveta.

Pored toga, točkom 2.4. Poziva propisano je da ponude kvalificiranih kandidata moraju uključivati obvezu izgradnje točno definiranih objekata pri čemu je za hotele, garaže i multifunkcionalnu dvoranu propisan minimalni kapacitet, i to kako slijedi:

 • Minimalni broj hotela: 2,  s minimalno 380 soba
 • Minimalni kapacitet javne garaže: 570 parkirnih mjesta
 • Minimalni kapacitet multifunkcionalne garaže: 3000 sjedećih mjesta

U natječajnoj dokumentaciji od investitora se traži da dostavljeni Masterplan bude usklađen s GUP-om i planovima višeg reda te da u isti ugradi objekte definirane tokom 2.4. Poziva.

Kolika će maksimalna površina biti iskorištena za pojedine objekte ovisi o viziji investitora i predloženim arhitektonskim rješenjima.


2. Poziv za Iskazom interesa ne precizira očekivano vrijeme, tj. rok do kojega bi Investitor trebao završiti Projekt. Ističemo da rad u čvrsto određenom vremenskom okviru nije povoljan za Investitora budući da na tijek pojedinog građevinskog projekta utječe cikličnost cjelokupne građevinske industrije. Možete li se izjasniti o svojim očekivanjima u pogledu vremenskog rasporeda, tj. rokova za razvoj ovog projekta.

ODGOVOR:

U skladu s člankom 3.1.c) Poziva za iskaz interesa, u Fazi B će kvalificirani kandidati biti dužni poslati svoje Obvezujuće ponude koje će se, između ostaloga, sastojati i od Masterplana i prijedloga Poslovnog plana. U okviru navedenih dokumenata, očekuje se da će Kvalificirani kandidat u skladu sa svojim nahođenjem izraditi i terminski plan aktivnosti projekta.

Samim time, Ugovaratelj ostavlja kandidatima slobodu predlaganja očekivanog terminskog plana, a Ugovaratelj će u Fazi B ocjenjivati kvalitetu dostavljenih ponuda, uključujući i sam terminski plan.


3. Molimo da preciznije odredite trajanje Razdoblja izgradnje (kako je definirano člankom 22. Općih uvjeta MDFA).

ODGOVOR:

Člankom 22. Općih uvjeta definirano je Razdoblje izgradnje kao razdoblje između datuma Raspolaganja zemljištem (koje predstavlja sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine i/ili Ugovora o osnivanju prava građenja - čl. 17. Općih uvjeta) i zaprimanja uporabne dozvole za sve objekte unutar određene Čestice. Prema tome, Razdoblje izgradnje započinje sklapanjem Ugovora o kupoprodaji nekretnine odnosno Ugovora o osnivanju prava građenja i traje do zaprimanja uporabne dozvole za sve objekte unutar određene Čestice.

Koliko će vremenski trajati ukupno Razdoblje izgradnje Razvojni partner će jasno odrediti u svom terminskom planu, koji će biti sastavni dio njegovog Masterplana i Poslovnog plana.


4. Molimo potvrdu da Investitor/Razvojni Partner nema pravo prvokupa ili slično pravo u pogledu koncesije, a čije nepostojanje bi otvaralo mogućnost da Investitor sklopi MDFA, ali ne dobije koncesiju na plažu (pomorsko dobro)?

ODGOVOR:

Samim sklapanjem MDFA Razvojni partner/Investitor ne stječe pravo prvokupa ili slično pravo u pogledu koncesije. Institut koncesije reguliran je odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", boj. 83/23) te se pravo na koncesiju ostvaruje sukladno uvjetima koje navedeni zakon predviđa.

Sukladno članku 48. istog Zakona koncesija na pomorskom dobru jest koncesija za gospodarsko korištenje općeg dobra i vremenski je ograničeno pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra, sa ili bez prava na gradnju, a koje se stječe ugovorom o koncesiji.

Koncesija na pomorskom dobru daje se na temelju javnog prikupljanja ponuda, a iznimno se može dati na zahtjev u slučajevima uređenim člankom 63. stavkom 1. Zakona, i to:

 1. za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ako je isto potrebno za provedbu već ishođene koncesije prema posebnom propisu (solane, iskorištavanje mineralnih i rudnih bogatstava i sl.)
 2. za obavljanje gospodarske aktivnosti, na javnoj uređenoj morskoj plaži iz članka 76. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona koja se ne smije ograditi, ne smije se naplaćivati ulaz niti se može isključiti iz opće upotrebe, koju obavlja hotel, kamp ili turističko naselje minimalne kategorizacije četiri zvjezdice ili više, a koji su izgrađeni izvan pomorskog dobra i s kojim je uređena morska plaža infrastrukturno povezana te gdje je izvršeno ulaganje u infrastrukturu od strane hotela, kampa ili turističkog naselja s kojim je u neposrednoj vezi
 3. za privremeno pontonsko privezište koje je infrastrukturno povezano sa samo jednim ugostiteljskim objektom do kojeg pristup nije moguć na drugi način osim morskim putem ili cestovnim putem nije moguća opskrba objekta niti pristup gostiju
 4. za industrijsku luku koja je infrastrukturno povezana sa samo jednim postrojenjem
 5. za ribarsku luku koja je infrastrukturno povezana sa samo jednim postrojenjem
 6. za tradicijsko brodogradilište
 7. za sportsku luku u sustavu vrhunskog sporta.

Slijedom gore navedenog logičnim se nameće da Razvojni partner koji izgradi hotel minimalne kategorizacije četiri zvjezdice može dobiti koncesiju za obavljanje gospodarske aktivnosti na javnoj uređenoj morskoj plaži na zahtjev, odnosno bez javnog prikupljanja ponuda.

Ipak, Ugovaratelj upućuje sve Kandidate da obave samostalnu provjeru gore navedenih odredbi, s obzirom da tijelo koje dodjeljuje koncesiju nije Ugovaratelj.


5. Molimo potvrdite da će investitori morati: (1) platiti zemljište čija je predviđena namjena gradnja komunalne infrastrukture, (2) snositi troškove gradnje komunalne infrastrukture, pri čemu (3) neće dobiti naknadu ni za kakve troškove ako sami izgrade infrastrukturu? Ovo pitanje postavljamo radi činjenice da je onemogućavanje prijeboja troškova za gradnju komunalne infrastrukture neuobičajeno na globalnoj razini. Nadalje, napominjemo da bi gradnja komunalne infrastrukture putem javnog natječaja produljila trajanje Projekta, te postoji mogućnost da bi uzrokovala kašnjenja u rokovima.

ODGOVOR:

U smislu procesa, Ugovaratelj potvrđuje hodogram aktivnosti glede stjecanja zemljišta, snošenja troškova infrastrukture i predaje iste u vlasništvo.

U članku 2.4.5. Poziva na iskaz interesa, navedeno je da će nakon kupnje zemljišta za komunalnu infrastrukturu, Razvojni Partner bez naknade prenijeti zemljište za komunalnu infrastrukturu u vlasništvo Grada Šibenika.

Nadalje, u pogledu komunalne infrastrukture, ostavljene su dvije opcije Razvojnom partneru/Investitoru na izbor:

 1. financirati gradnju komunalne infrastrukture – u ovom slučaju će Razvojni partner/Investitor biti oslobođen plaćanja komunalnih doprinosa do iznosa troškova izgradnje, ili
 2. samostalno izgraditi komunalnu infrastrukturu – u ovom slučaju nema oslobođenja od plaćanja komunalnih doprinosa.

Navedene opcije su detaljnije definirane u čl. 18. (E) Općih uvjeta.

Ukoliko se Razvojni partner opredijeli za model financiranja izgradnje komunalne infrastrukture ugovorom između Grada Šibenika i Razvojnog partnera moguće je regulirati obvezu Grada Šibenika da se započne s postupkom javnog natječaja do točno definiranog roka, a sve kako bi se uskladila izgradnja objekata i komunalne infrastrukture te spriječilo eventualno kašnjenje projekta.


6. Molimo potvrdite da će Investitor imati pravo maksimalno iskoristiti vrijednost destinacije, pri čemu ističemo da zahtjev koji određuje da se visoke zgrade moraju izgraditi u dijelu zone najudaljenijem od mora umanjuje vrijednost destinacije. Nadalje, vrijednost destinacije veća je kada su određene odlike destinacije (stambeni, javni, maloprodajni sadržaji, turistički i ugostiteljski sadržaji) isprepletene, a ne strogo odijeljene jedna od druge. Molimo vas da pojasnite hoće li investitor moći objediniti sadržaje ili oni moraju biti razvijeni odvojeno jedni od drugih?

​ODGOVOR:

Ugovaratelj potvrđuje da Investitor ima pravo maksimalno iskoristiti vrijednost destinacije sukladno svojoj viziji, odredbama prostornih planova i ovog pozivnog natječaja, prilikom čega se ponuda Investitora u svojoj suštini i svim bitnim odrednicama zadržava u okviru ovog pozivnog natječaja.

Ugovaratelj prilikom navedenoga napominje da je razumno za očekivati da će se sami sadržaji destinacije isprepletati, ali prilikom navedenoga neće biti mogućnosti da Investitor visoke zgrade približava zonama bližima moru, tj. Ugovaratelj zahtijeva da se takve zgrade nalaze u dijelu zone najudaljenijem od mora, u blizini Ulice Ivana Meštrovića i raskrižja s ulicom Tvornički put.


7. Elaborat o ocjeni stanja zemljišta ARUP 2023 navodi da ukupni procijenjeni trošak sanacije može iznositi čak 3.090.000,00 EUR. U slučaju da trošak sanacije premaši maksimalno procijenjeni iznos, hoće li Ugovaratelj nadoknaditi Investitoru razliku u troškovima?

ODGOVOR:

Sukladno članku 18. točka B) Općih uvjeta okvirnog ugovora, troškove sanacije će u cijelosti snositi Investitor. Iz toga proizlazi da će svaki Investitor, na temelju dostupnih informacija pruženih od strane Ugovaratelja, napraviti vlastitu procjenu ukupnog troška sanacije i istu ukalkulirati u svoju financijsku ponudu.


8. Jedan dio Lokacije, površine 31.500 m2, bit će izdvojen u korist Javnih dionika koji će potom izgraditi Javne objekte na zemljištu. Koliko razumijemo, izgradnja Javnih objekata mora biti u skladu s vremenskim planom koji se odnosi na ostatak Projekta (tj. za 189.339 m2), a kako je definiran masterplanom kojeg je pripremio te kojeg provodi Investitor. Molimo potvrdite da je naše navedeno tumačenje ispravno. Nadalje, molimo pojasnite hoće li Investitoru biti nadoknađeno za razvoj Javnih objekata u korist Javnih dionika kako bi se osigurala usklađenost razvoja Javnih objekata s Masterplanom.

ODGOVOR:

Ugovaratelj napominje da Javne objekte neće graditi Investitor, pa samim time neće biti osnove za nadoknadu troškova Investitoru.

Ugovaratelj potvrđuje da se izgradnja Javnih objekata mora vršiti u skladu s generalnim terminskim planom projekta.


9. Molimo potvrdite može li Konzorcij imenovati više zajedničkih Zastupnika Konzorcija (u pogledu članka 1.1.12. i 18.2. Poziva za Iskaz interesa)?

ODGOVOR:

Člankom 1.1.12. Poziva na iskaz interesa definiran je "Predstavnik Kandidata": osoba koju je ovlastio Kandidat, sukladno članku 18. ovog Poziva.

Člankom 11.2.2. Poziva određeno je da Konzorcij podnosi zajednički Iskaz interesa koji potpisuju svi članovi Konzorcija ili njihov ovlašteni Predstavnik.

Člankom 17.1. Poziva određeno je da svaki Kandidat mora samostalno dostaviti Iskaz interesa, sastavljen u skladu s Prilogom 2 ovog Poziva i potpisan (po potrebi) od strane pravnih zastupnika svih članova Kandidata, ili zajednički određenog Predstavnika Kandidata, u slučaju Konzorcija.

Logika je da bi u načelu Predstavnik Konzorcija trebala biti jedna osoba kako se ne bi angažirali svi članovi, ali nema zapreke da bude imenovan i zamjenik Predstavnika, ako je isti imenovan na način određen u članku 18.1.iii.e) i čl. 18.2.iii.f) Poziva na iskaz interesa. 


10. Molimo pojasnite treba li javni bilježnik ovjeriti potpise direktora Članova Konzorcija na odlukama koje su navedene u članku 18.2.iii. f) i g)?

ODGOVOR:

Za potrebe podnošenja pretkvalifikacije u Fazi A, nije potrebno ovjeriti potpise direktora Članova Konzorcija. Ugovaratelj napominje da će isto biti nužno u Fazi B, odnosno glavnoj rundi ovog pozivnog natječaja.


11. Molimo pojasnite trebaju li Iskaz interesa te dokumenti koji sadrže podatke i izjave iz Priloga 4, 5, 6, 7 i 9 biti predani na hrvatskom jeziku ili je dovoljno da ih predamo na engleskom jeziku?

ODGOVOR:

Članak 5.1. Poziva na iskaz interesa propisuje hrvatski jezik kao službeni jezik natječaja, stoga sva dokumentacija koja se dostavlja mora biti sastavljena ili prevedena na hrvatski jezik (u pojedinim slučajevima je potreban službeni prijevod), osim kada je izričito određeno da može biti dostavljena na engleskom jeziku.


12. Ako Kandidat preda više projekata kao reference (članak 16 Poziva za Iskaz interesa), treba li svaki pojedinačni projekt biti vrijednosti minimalno 200 milijuna EUR da bi Kandidat dobio dodatne bodove za više od jedne reference (u skladu s člankom 19.3.2. Poziva)? Drugim riječima, hoće li kandidat dobiti dodatne bodove za projekte vrijednosti ispod 200 milijuna EUR, uz uvjet da je najmanje jedan projekt vrijednosti iznad 200 milijuna EUR?

ODGOVOR:

Sukladno članku 16. Poziva za iskaz interesa, Kandidati moraju dokazati uspješnu realizaciju ili razvoj (za projekte koji se trenutno razvijaju) najmanje jednog velikog stambeno-poslovnog projekta (sastavljenog od stambenih i poslovnih zgrada poput ureda, trgovina i/ili hotela itd.) u posljednjih 15 godina, a čija je vrijednost izgradnje najmanje 200 milijuna eura.

Prema članku 19.3.2. Poziva, proces ocjenjivanja je takav da će svakom predstavljenom projektu, u skladu s kriterijima tehničke stručnosti - u slučaju da je projekt u skladu s potrebnim referencama, biti dodijeljena 2 boda (u obzir se uzima najviše pet referenci). Samim time, Kandidat neće dobiti dodatne bodove za projekte vrijednosti ispod 200 milijuna EUR.


13. Molimo pojasnite hoće li se kao valjane reference priznavati isključivo stambeno-poslovni projekti. Hoće li kandidat biti diskvalificiran ako preda dva odvojena projekta, pri čemu je jedan isključivo rezidencijalni projekt vrijednosti iznad 200 milijuna EUR, a drugi je isključivo komercijalni projekt vrijednosti iznad 200 milijuna EUR?

ODGOVOR:

U članku 16.1. Poziva za iskaz interesa navedeno je da će svi Kandidati morati dokazati uspješnu realizaciju ili razvoj (za projekte koji se trenutno razvijaju) najmanje jednog velikog stambeno-poslovnog projekta (sastavljenog od stambenih i poslovnih zgrada poput ureda, trgovina i/ili hotela itd.) u posljednjih 15 godina, a čija je vrijednost izgradnje najmanje 200 milijuna eura. Također, u nastavku je navedeno da Ako Kandidat ne predstavi stambeno-poslovni projekt vrijedan najmanje 200 milijuna eura bit će diskvalificiran.

Iz navedenog proizlaze kriteriji tehničke stručnosti u pogledu referentnih ranijih projekata i to: da se radi o stambeno-poslovnim projektima (mješovita namjena) te da je vrijednost takvih projekata najmanje 200 milijuna eura. Slijedom navedenog, ne bi se priznavali projekti koji su ili samo stambeni (rezidencijalni) ili samo poslovni (komercijalni) projekti, kao ni projekti čija je vrijednost manja od 200 milijuna eura.


14. Članak 18.2.iii.b) određuje da se od Konzorcija očekuje da Ugovaratelju dostavi odluku za svakog Člana Konzorcija kojom se potvrđuju postotci sudjelovanja Kandidata i drugih članova Konzorcija. Navedeno tumačimo na način da tražena odluka treba potvrditi postotak sudjelovanja Članova Konzorcija u Konzorciju (Kandidat). Budući da je nejasno što se podrazumijeva pod konstrukcijama „postotak sudjelovanja Kandidata" te „postotak sudjelovanja drugih članova Konzorcija", molimo da pobliže pojasnite ovaj uvjet.

ODGOVOR:

Članak 12.2. Poziva za iskaz interesa definira da se u slučaju da je Kandidat Konzorcij, određuje udio svakog člana u sudjelovanju, i, u slučaju da Ponuditelj postane Razvojni partner, navedeni omjer sudjelovanja će predstavljati obvezujući udio sudjelovanja svakog člana u početnom udjelu temeljnog kapitala SPV-a.

Stoga, pod postotkom sudjelovanja se podrazumijeva vlasnički udio člana Konzorcija u budućem SPV-u iz članka 18.2. iii. e).


15. Molimo da pojasnite značenje članka 16.4. Poziva. Ovaj članak tumačimo na način da Kandidat nije dužan dokazati vrijednost projekta predajom ugovora koji se odnose na relevantni projekt, kao ni predajom procjene tijela ovlaštenih procjenjivača ili drugih sličnih akreditiranih organizacija. Točnije, tumačimo da ovaj članak služi isključivo kao pojašnjenje Kandidatu kako da odredi vrijednost projekta kako bi investitori mogli točno ispuniti izjavu u skladu s prilogom. Drugim riječima, naše je tumačenje ovog članka da Investitor, pri predaji Iskaza interesa, ne treba predati predmetne ugovore / procjene kao dokaz vrijednosti građevinskog projekta. Točnije, vrijednost građevinskog projekta može se dokazati drugim načinima, npr. revidiranom financijskom dokumentacijom investitora (koja predstavlja „revidiranu računovodstveno-financijsku dokumentaciju", kako je navedeno u članku 16.3, kao jedan od načina za dokazivanje vrijednosti građevinskog projekta). Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno.

ODGOVOR:

Članak 16.4. Poziva za iskaz interesa definira da će se za potrebe dokazivanja vrijednosti izgradnje projekta koristiti ili vrijednost ugovora za izgradnju završenih fizičkih objekata projekta (to bi podrazumijevalo da je usluga gradnje eksternalizirana) ili procjena vrijednosti projekta izrađena od strane ovlaštenog procjenitelja ili drugih sličnih akreditiranih organizacija, a za projekte koji su građeni u vlastitoj izvedbi.

S obzirom da Ugovaratelj nije mogao predvidjeti sve potencijalne dokaze koje Kandidati mogu osigurati kako bi dokazali vrijednost izgradnje projekta, Ugovaratelj je u članku 16.3. Poziva istaknuo i računovodstveno financijsku dokumentaciju kao jedan od načina dokazivanja vrijednosti izgradnje projekta.

Samim time, Ugovaratelj poziva Podnositelje da bilo kojom vjerodostojnom i relevantnom dokumentacijom dokažu vrijednost projekta, prilikom čega se ista može dokazati i računovodstveno financijskom dokumentacijom ako je Kandidat osigurao da je iz iste neupitno vidljiva vrijednost izgradnje projekta. 


16. Razumijemo da se u realizirane projekte, vezano uz točku 16.1. Poziva, navode i akvizicijski projekti koji su stečeni radi budućih investicijskih i razvojnih aktivnosti.

ODGOVOR:

S obzirom na kompleksnost razvoja Projekta Batižele, Ugovaratelj traži od Kandidata da dokažu da su kroz svoj prijašnji rad, izgradili i razvili projekt mješovite uporabe vrijednosti iznad 200 milijuna EUR-a. Navedeni uvjet je postavljen kako bi se izbjeglo da projekt razvijaju Kandidati koji nemaju prijašnje iskustvo u razvoju tzv. „brownfield“ projekata i lokacija.

Samim time, sama akvizicija već razvijenog projekta (npr. hotelske kuće i slično) se neće sama po sebi smatrati dostatnim dokazom tehničke stručnosti kandidata. Međutim, akvizicijski projekti se mogu smatrati dokazom tehničke stručnosti ako je, nakon akvizicije došlo do značajnog unapređenja, dorade ili izmjene akviriranog projekta.


17. Kada se na natječaj javlja društvo koje u svojoj strukturi ima više društava razumijemo da, pod dokaze o tehničkoj stručnosti, navodimo i projekte svih povezanih društva koja se nalaze u strukturi društva koje se javlja na natječaj.

ODGOVOR:

U članku 12.4. Poziva na iskaz interesa predviđena je kao iznimna situacija kada Povezana osoba Kandidata (kako je definirana u nastavku) samostalno dostavi Iskaz interesa (odnosno sudjeluje u Natječaju kao neovisni Kandidat) ili sudjeluje kao član Konzorcija koji dostavlja neovisni Iskaz interesa pri čemu se smatra da su Iskazi interesa odnosno Obvezujuće ponude utjecale jedna na drugu, a suprotno trebaju dokazati takvi Kandidati.

Nadalje, učlanku 12.4.1. definirano je tko se sve smatra povezanom osobom odnosno povezanim poduzetnikom.

Iz navedenog proizlazi da je pravilo da sve povezane osobe sudjeluju kao jedan Kandidat/član Konzorcija i da se pod dokaze o tehničkoj stručnosti, mogu navoditi i projekti svih povezanih društava odnosno povezanih poduzetnika Kandidata koji dostavlja Iskaz interesa.


18. Člankom 15.1. Poziva određeno je da će se „financijska sposobnost odrediti na temelju analize financijskih izvještaja u posljednje tri fiskalne godine, odnosno pet godina u slučaju operativnih prihoda". Člankom 1.1.25. Poziva određeno je da su „Financijska izvješća za posljednja tri (3) fiskalna razdoblja" financijska izvješća za posljednja tri (3) uzastopna fiskalna razdoblja, koja su istekla prije dana dostave Iskaza interesa. Nadalje, člankom 1.1.25. Poziva za iskaz interesa određeno je da u slučaju da je posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza interesa, a financijska izvješća za posljednje fiskalno razdoblje nisu sastavljena i/ili revidirana do datuma podnošenja Iskaza interesa, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za tri (3) uzastopna računovodstvena razdoblja neposredno prije posljednjeg fiskalnog razdoblja.

Naše razumijevanje odredbe 1.1.25. Poziva je sljedeće: ako Zainteresirana strana nema sastavljena financijska izvješća za posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza interesa (a to je 2023. godina), a uz Iskaz interesa dostavi financijska izvješća za 2020., 2021. i 2022. godinu, Zainteresirana osoba u svrhu dokazivanja Financijskih kapaciteta ne treba priložiti nikakvu dodatnu izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika. Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno.

Takva izjava, koja se spominje u članku 1.1.25. Poziva, a u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za tri (3) uzastopna računovodstvena razdoblja neposredno prije posljednjeg fiskalnog razdoblja, trebala bi se dostaviti ako Zainteresirana strana nema sastavljena financijska izvješća za 2023. godinu te ujedno nema sastavljena financijska izvješća za 2020., 2021. i 2022., ili samo za jednu od te tri godine.  Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno.

ODGOVOR:

Člankom 1.1.25. Poziva navodi se da u slučaju da financijska izvješća za jedno fiskalno razdoblje nisu objavljena, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu kojom se navode razlozi za neobjavljivanje, kao i revidirana neobjavljena financijska izvješća zajedno sa svim potrebnim informacijama navedenim u ovom Pozivu.

Također, u slučaju da je posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza interesa, a financijska izvješća za posljednje fiskalno razdoblje nisu sastavljena i/ili revidirana do datuma podnošenja Iskaza interesa, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za tri (3) uzastopna računovodstvena razdoblja neposredno prije posljednjeg fiskalnog razdoblja.

Sukladno gore navedenom, ukoliko je posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza Interesa završilo tijekom 2023. godine, a Kandidat za isto razdoblje nema sastavljeno financijsko izvješće, potrebno je dostaviti dostupna revidirana financijska izvješća za fiskalna razdoblja koja su završila tijekom 2020., 2021. i 2022. godine, a za fiskalno razdoblje za koje financijski izvještaj ne postoji izjavu u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za tri (3) uzastopna računovodstvena razdoblja neposredno prije posljednjeg fiskalnog razdoblja.


19. Člankom 1.1.25. Poziva određeno je da je, u slučaju da pravna osoba posluje kraće od tri (3) godine, potrebno dostaviti sva postojeća financijska izvješća do datuma podnošenja Iskaza interesa, a potrebni ekonomski podaci bit će dobiveni iz tih izvješća za razdoblje u kojem tvrtke djeluju.

Naše razumijevanje ove odredbe je da ako pravna osoba posluje kraće od 3 godine i nema sastavljena financijska izvješća za posljednje fiskalno razdoblje, tj. 2023. godinu, pravna osoba u tom slučaju ne mora dostaviti financijsko izvješće za posljednje fiskalno razdoblje (2023. godinu) te nije potrebno dostaviti nikakvu dodatnu izjavu niti dokument s tim u vezi. Još preciznije, ako je pravna osoba osnovana 2021. godine, treba dostaviti financijsko izvješće za 2021. godinu i financijsko izvješće za 2022. godinu. Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno. 

ODGOVOR:

Člankom 1.1.25. Poziva navodi se da u slučaju da financijska izvješća za jedno fiskalno razdoblje nisu objavljena, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu kojom se navode razlozi za neobjavljivanje, kao i revidirana neobjavljena financijska izvješća zajedno sa svim potrebnim informacijama navedenim u ovom Pozivu. Također, u slučaju da je posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza interesa, a financijska izvješća za posljednje fiskalno razdoblje nisu sastavljena i/ili revidirana do datuma podnošenja Iskaza interesa, potrebno je dostaviti izjavu u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za tri (3) uzastopna računovodstvena razdoblja neposredno prije posljednjeg fiskalnog razdoblja.

U slučaju da pravna osoba posluje kraće od tri (3) godine, potrebno je dostaviti sva postojeća financijska izvješća do datuma podnošenja Iskaza interesa. Međutim, u slučaju da pravna osoba posluje kraće od 3 godine, ali nema objavljeno financijsko izvješće za posljednje fiskalno razdoblje isteklo prije datuma podnošenja Iskaza Interesa, na njega se primjenjuju gore navedene odredbe Članka 1.1.25. Poziva.


20. Člankom 16.1 Poziva navedeno je da će konačni kriterij eliminacije u Fazi A biti tehnička sposobnost te da će svi Kandidati morati dokazati uspješnu realizaciju ili razvoj (za projekte koji se trenutno razvijaju) najmanje jednog velikog stambeno-poslovnog projekta (sastavljenog od stambenih i poslovnih zgrada poput ureda, trgovina i/ili hotela itd.) u posljednjih 15 godina, a čija je vrijednost izgradnje najmanje 200 milijuna eura.

Potencijalni član našeg Konzorcija trenutno razvija projekt čija vrijednost premašuje 200 milijuna EUR, međutim, zbog trenutne (početne) faze razvoja projekta, vrijednost projekta u ovom trenutku nije vidljiva iz financijskih izvješća društva. Naše razumijevanje je da projekt koji je u ranoj fazi razvoja može biti prihvatljiva referenca, iako je vrijednost izgrađene bruto razvijene površine projekta u razvoju ispod 200 milijuna eura, pod pretpostavkom da Kandidat na drugi način dokaže da je planirana vrijednost cjelokupnog projekta iznad 200 milijuna eura. Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno

ODGOVOR:

U skladu s člankom 16.3 Poziva za iskaz interesa, da bi dokazali tehničku stručnost, Kandidati će podnijeti dokaze i Izjavu sukladno prilogu 9. Poziva. Dokazi koji dokazuju potrebnu tehničku stručnosti uključuju:

 • Izjavu naručitelja o uredno ispunjenim obvezama i/ili;
 • Računovodstveno-financijsku dokumentaciju i/ili;
 • Ugovore iz kojih su razvidne činjenice o razvijenim projektima i/ili;
 • Drugi dokaz iz kojeg su razvidne činjenice o razvijenim projektima

Sukladno navedenom, projekt u ranoj fazi razvoja može biti prihvatljiva referenca ukoliko Kandidat dokaže da je realizirana vrijednost dijela projekta razvijenog do datuma dostave Iskaza veća od 200 milijuna eura, sukladno odredbama članka 16.4. Poziva.


21. Člankom 5.1. Poziva određen je hrvatski jezik kao službeni jezik natječaja, dok je člankom 1.1.24. Poziva određeno da u slučaju stranog Kandidata ili njenog člana, financijskim izvješćima treba priložiti službeni prijevod informacija sadržanih u financijskim izvješćima traženim u Pozivu.

Naše razumijevanje je da iskazu interesa ne treba priložiti službeni prijevod cjelokupnih financijskih izvješća, već samo onih dijelova financijskih izvješća iz kojih se mogu utvrditi informacije koje se traže u Pozivu vezano za dokazivanje Financijski kapaciteti i/ili Tehničke stručnosti. Molimo potvrdite da je naše razumijevanje ispravno. Napomena: pitanje postavljamo jer je Poziv u tom dijelu jezično nejasan. Naime, čini nam se da bi umjesto riječi „traženim" (iz čega proizlazi da se službeni prijevod odnosi na financijska izvješća) u tekstu ispravno trebala stajati riječ „traženih" (pa bi bilo jasno da se odnosi na informacije koje se traže Pozivom).

ODGOVOR:

Člankom 5.1. Poziva određen je hrvatski jezik kao službeni jezik natječaja, dok je člankom 5.2. Poziva navedeno da svi dokumenti koje podnose Kvalificirani Kandidati moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimke od prethodno navedenog postoje samo u slučajevima kad je takva iznimka izričito navedena.

Nadalje, člankom 1.1.24. navedeno je kako u slučaju stranog Kandidata ili njegovog člana, financijskim izvješćima treba priložiti službeni prijevod informacija sadržanih u financijskim izvješćima traženim u Pozivu. Dakle, sukladno navedenom u slučaju stranog Kandidata ili njegovog člana, potrebno je dostaviti službeni prijevod cjelokupnih financijskih izvještaja.


22. Člankom 5.1. Poziva određen je hrvatski jezik kao službeni jezik natječaja, dok je člankom 1.1.24. Poziva određeno da u slučaju stranog Kandidata ili njenog člana, financijskim izvješćima treba priložiti službeni prijevod informacija sadržanih u financijskim izvješćima traženim u Pozivu.

Naše razumijevanje ovih odredbi je da sve dokumente sastavljene na stranom jeziku (koji nisu javni dokumenti) treba na hrvatski jezik prevesti samo u dijelovima koji sadrže potrebne informacije vezano za Poziv, a ne u cijelosti. Ovo pitanje postavljamo zbog opširne dokumentacije koju potencijalno treba dostaviti radi dokazivanja Financijskih kapaciteta i Tehničke stručnosti. Molim potvrdite da je naše razumijevanje ispravno.

ODGOVOR:

Člankom 5.1. Poziva određen je hrvatski jezik kao službeni jezik natječaja, dok je člankom 5.2. Poziva navedeno da svi dokumenti koje podnose Kvalificirani Kandidati moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimke od prethodno navedenog postoje samo u slučajevima kad je takva iznimka izričito navedena.

Slijedom navedenog, dokumente kojima se dokazuje Financijski kapacitet i Tehnička stručnost moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.


23. Člankom 1.1.12. određeno je da je Predstavnik Kandidata osoba koju je ovlastio Kandidat, sukladno članku 18. ovog Poziva. Naše tumačenje ove odredbe je da Predstavnik Kandidata može biti i fizička osoba i pravna osoba. Molimo potvrdite da je naše tumačenje ispravno.

ODGOVOR:

Člankom 18.1. točka III. Navodi se kako Kandidat treba priložiti odluku Upravnog odbora / Ovlaštenih zastupnika kojom se imenuje:

 • Predstavnika za natječaj, koji ima ovlasti da u ime Kandidata potpiše obvezujući iskaz interesa, sve dokumente Natječaja te da poduzme druge radnje navedene u ovom Pozivu;
 • Imenuje određenu fizičku osobu kao Punomoćnika s punim kontakt podacima kako bi Ugovaratelj mogao kontaktirati s Kandidatom.

Na suštinski jednak način postavljen je natječaj i u pogledu konzorcija, koji dio je uređen odredbama čl. 18.2. točka III. Poziva.

Iz navedenih odredbi proizlazi da Predstavnik Kandidata može biti i fizička i pravna osoba. U slučaju Predstavnika koji je pravna osoba ovlašteni zakonski zastupnik te osobe ima ovlast potpisivanja i/ili zastupanja u ime Predstavnika Kandidata.


24. Prilog 5 (Pojedinosti o kandidatu i njegovim zastupnicima) predviđa upis podataka o zakonskom zastupniku kandidata. Naše razumijevanje ovog zahtjeva je da se pod podatke za Zakonskog zastupnika kandidata, koji je konzorcij, trebaju upisati podaci o direktoru/ima svakog člana konzorcija. Ovo naše razumijevanje proizlazi iz činjenice da konzorcij nema zakonskog zastupnika (direktora). Molim potvrdite da je naše razumijevanje ispravno.

ODGOVOR:

Podaci o zakonskom zastupniku kandidata koji trebaju biti ispunjeni u Prilogu 5. odnose se na zakonskog zastupnika za svakog člana Kandidata (Konzorcija) opisanog Člankom 18.2. točka III Poziva. Slijedom navedenog, Vaše razumijevanje je ispravno


25. Prilog 5 (Pojedinosti o kandidatu i njegovim zastupnicima) predviđa upis podataka o zastupniku/punomoćniku. Naše razumijevanje ovog zahtjeva je da se pod podatke za Zastupnika, koji je konzorcij, trebaju upisati podaci o Predstavniku Kandidata u smislu članka 1.1.12. Poziva, te da je u iste kućice uz podatke o Predstavniku Kandidata potrebno posebno upisati i podatke o Punomoćniku kako je potonji on određen člankom 1.1.15. Poziva.

ODGOVOR:

Podaci o zakonskom zastupniku kandidata koji je Konzorcij koji trebaju biti ispunjeni u Prilogu 5. odnose se na zakonskog zastupnika Kandidata opisanog Člankom 18.2. točka III Poziva.

Pod podatke o zakonskom zastupaniku potrebno je napisati podatke o zakonskim zastupnicima za svakog člana Kandidata (Konzorcija).

U prilogu 5. iduću kućicu predstavljaju podaci o Predstavniku/Punomoćniku. Ukoliko Kandidat ima različite osobe Predstavnika i Punomoćnika tada je potrebno predmetnu kućicu razdvojiti i odvojeno ispuniti podatke za svaku od tih osoba.


26. Člankom 18.2(iii)e) Poziva je u drugoj rečenici navedeno sljedeće: „Nadalje, obvezuju se da će udio u temeljnom kapitalu SPV-a biti jednak deklariranom postotku Kandidata". Ovaj zahtjev tumačimo da način da se svaki član konzorcija treba obvezati da će postotak svakog člana konzorcija u SPV-u biti jednak deklariranom postotku članova konzorcija u konzorciju / kandidatu. Molimo potvrdu da je naše tumačenje ispravno.

ODGOVOR:

Članak 12.2. Poziva za iskaz interesa definira da se u slučaju da je Kandidat Konzorcij, određuje udio svakog člana u sudjelovanju, i, u slučaju da Ponuditelj postane Razvojni partner, navedeni omjer sudjelovanja će predstavljati obvezujući udio sudjelovanja svakog člana u početnom udjelu temeljnog kapitala SPV-a.

Stoga, pod postotkom sudjelovanja se podrazumijeva vlasnički udio člana Konzorcija u budućem SPV-u iz članka 18.2. iii. e).


27. Molimo potvrdite da će se samo stavke prikazane unutar dugoročnih i kratkoročnih obveza unutar bilance, tj obveze za primljene zajmove i kredite, dugoročne rezervacije, odgođene porezne obveze, dugoročne obveze za najmove sukladno IFRS 16 i obveze za financijski leasing (ukoliko društvo ne primjenjuje MSFI) zajedno s danim garancijama knjiženim vanbilančno, koristiti za potrebe određivanja „Ukupnog financijskog duga" u svrhu izračuna omjera financijskog duga i neto imovine, sukladno s člankom 15.1.1. ii) Poziva za Iskaz interesa.

ODGOVOR:

Člankom 15.1.1. točka b) navodi se kako će ukupni dug za potrebe izračuna omjera financijskog duga i neto imovine (D/E) biti izračunat kao zbroj kratkoročnih financijskih obveza, dugoročnih financijskih obveza i drugih potencijalnih fiksnih obveza (kao što su dugoročne rezervacije, dugoročni najmovi u skladu s IFRS 16, odgođena porezna obveza, izvanbilančne obveze kao što su jamstva izdana drugim tvrtkama).

Gore navedenim se navode primjeri drugih potencijalnih financijskih obveza koje će se uzeti u obzir prilikom izračuna ukupnog duga. Međutim, istim se ne isključuje mogućnost uzimanja u obzir i drugih stavki koje bi imale karakter potencijalnih fiksnih obveza.


28. Stvarni vlasnik (eng. ultimate beneficiary owner, UBO) našeg društva kao Zainteresirane osobe je stvarni vlasnik raznih drugih društava koja su uspješno realizirala projekte u vrijednosti preko 200 milijuna EUR. Može li kandidat dokazati Tehničku stručnost i kapacitet u Fazi A prijavom projekata koji su realizirani od strane društava koje ne sudjeluju ni kao kandidat ni kao član konzorcija, ali kojima je stvarni vlasnik fizička osoba koja je stvarni vlasnik kandidata?

ODGOVOR:

Člankom 1.1.10. Poziva za iskaz interesa definirano je da je Kandidat bilo koja pravna osoba ili Konzorcij koji dostavi Iskaz interesa, dok je člankom 1.1.13. Konzorcij definiran kao svako neformalno udruženje Kandidata, uključujući i privremeno partnerstvo pravnih osoba, stvoreno radi prijave u ovom natječajnom postupku.

U pogledu tehničke stručnosti člankom 16.1. Poziva za iskaz interesa propisano je da Kandidat mora dokazati uspješnu realizaciju ili razvoj (za projekte koji se trenutno razvijaju) najmanje jednog velikog stambeno-poslovnog projekta u posljednjih 15 godina, a čija je vrijednost izgradnje najmanje 200 milijuna eura. Kandidat bi trebao imati ulogu razvojnog partnera u predstavljenom projektu (u slučaju zajedničkih poduhvata, moraju biti aktivni partneri).

Pored toga, člankom 16.2. Poziva propisano je da projekt koji je realizirao Konzorcij može biti prijavljen od strane Kandidata koji ga je realizirao, samo po postotku ili dijelu njihovog sudjelovanja u tom projektu, te će također navesti opseg posla obavljen u okviru tog projekta.

Slijedom navedenog, Kandidat ne može dokazati Tehničku stručnost i kapacitet u Fazi A prijavom projekata koji su realizirani od strane društava koje ne sudjeluju ni kao kandidat ni kao član konzorcija, ali kojima je stvarni vlasnik fizička osoba koja je stvarni vlasnik kandidata.


29. „Nastavno na Vaš odgovor na pitanje broj 18 (konkretno, Vaš odgovor koji započinje riječima: „...Člankom 1.1.25. Poziva navodi se da u slučaju da financijska izvješća za jedno fiskalno razdoblje nisu objavljena..."),  ovim putem Vas molimo za dodatno pojašnjenje. Mi smo Zainteresirana strana sa sjedištem u državi X. U svrhu dokazivanja Financijskih kapaciteta, u postupku kvalifikacije tijekom Faze A, kao prilog Iskazu interesa dostavit ćemo financijska izvješća za razdoblja od 2018. – 2022. godine.

Prema zakonima i pravnoj praksi države našeg sjedišta, postoji precizno određeni skup dokumenata koji su podobni za ovjeru kod javnog bilježnika/suda i drugog tijela, kako je propisano zakonima i praksom javnih bilježnika/sudova i drugih tijela države našeg sjedišta.  Izjava o razlozima zbog kojih nisu sastavljena i/ili revidirana financijska izvješća za 2023. godinu nije jedan od dokumenata koji se uopće mogu ovjeriti kod javnog bilježnika/suda i drugog tijela, pa takva izjava uopće nije podobna za ovjeru u državi X. Pri tome, iz teksta Poziva nije sasvim jasno traži li se uopće dostava takve ovjerene izjave, u slučaju kada određena osoba dostavi financijska izvješća za sva 3 fiskalna razdoblja (2020., 2021. i 2022.) koja prethode posljednjem fiskalnom razdoblju (2023.) – zbog čega smo i postavili pitanje na koje ste odgovorili pod brojem 18.  

Stoga ćemo u postupku kvalifikacije tijekom Faze A dostaviti financijska izvješća za razdoblja od 2018. – 2022. godine, te uz to, samo potpisanu izjavu u kojoj se navode razlozi za nedostavljanje sastavljenih i/ili revidiranih financijskih izvješća za 2023. godinu. Molimo potvrdite je li to prihvatljivo."

ODGOVOR:

Uvažavajući činjenicu da se, sukladno računovodstvenoj metodologiji i zakonodavnom okviru, poslovna godina može razlikovati od kalendarske godine, Naručitelj je propisao obvezu podnošenja ovjerene izjave o razlozima nepodnošenja financijskih izvještaja za prethodno poslovno razdoblje.  

Naime, veliki subjekti, a poglavito međunarodne grupe često primjenjuju ovo načelo odstupanja poslovne od kalendarske godine (npr. poslovna godina završava 30.6.) uslijed čega takvi Kandidati mogu imati pripremljene financijske izvještaje za prethodno poslovno razdoblje (u ovom slučaju 2023. godine) koje su po natječaju dužni i dostaviti.

Radi navedenoga je od Kandidata zahtijevano da, u slučaju nepodnošenja financijskih izvještaja za prethodno poslovno razdoblje, Naručitelju dostave ovjerenu izjavu s razlozima nepodnošenja takvih izvještaja.

Člankom 1.1.25. Poziva za iskaz interesa je propisano da takva izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, ili drugog nadležnog tijela sudske ili upravne vlasti, stoga ne možemo odstupati od navedenog. No ukoliko u državi Vašeg sjedišta nije moguće ovjeriti predmetnu izjavu možete je ovjeriti u bilo kojoj drugoj zemlji koja ovjerava takve izjave (npr. u Republici Hrvatskoj moguće je takvu izjavu ovjeriti kod javnog bilježnika).


30. S obzirom da smo za postojanje natječaja saznali tek recentno, ljubazno molimo za produžetak roka natječaja, a kako bismo bili u mogućnosti kvalitetno pripremiti dokumentaciju za isti. 

Ljubazno molimo da se natječaj produlji za najmanje 15 dana i zahvaljujemo na razumijevanju.

ODGOVOR:

Sukladno članku 6.1. Poziva za iskaz interesa Ugovaratelj zadržava diskrecijsko pravo izmijeniti rokove vezano uz bilo koju fazu Natječaja. Uvažavajući činjenicu da ste za postojanje natječaja saznali recentno prihvaćamo Vašu zamolbu i produžujemo rok za fazu A natječaja za dodatna dva tjedna.

Slijedom navedenog, mijenja se članak 3.1. a) Poziva za iskaz interesa, i glasi: Faza A natječaja trajat će 8 tjedana. Isto tako, mijenja se članak 11.1.1. Poziva za iskaz interesa, i to u dijelu roka za dostavu dokumentacije u Fazi A, na način da se briše datum 19. veljače 2024 godine i dodaje novi datum 04.03.2024. godine.

Gore navedene izmjene Poziva za iskaz interesa objavit će se na službenoj web stranici društva Batižele (verzija 2 Poziva za iskaz interesa).

Međunarodni javni natječaj - Poziv za iskaz interesa

Dokumenti

Novi Šibenik

Korak u
budućnost

Batižele

Prostor
promjene

Šibenik

Grad uzbudljive
povijesti

Lifestyle

Mediteran
kao nekad